Skip to main content

Junta de Centro

Extracto del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física

SECCIÓN PRIMEIRA. DOS ÓRGANOS COLEXIADOS
Artigo 9. Composición da Xunta de Facultade (artigo 31 dos Estatutos da UDC)

 1. A Xunta de Facultade estará constituida por:
  1. O Decano/a, que a convocará e presidirá.
  2. Os Vicedecanos/as e o Secretario/a, que o será tamén da Xunta
  3. Un 70 % de profesores del centro. Todos os profesores funcionarios de centro pertenecerán á Xunta de Centro e representarán, polo menos, un 51 % do número total  de membros desta. Sempre que sexa posible, o 19 % será profesorado non funcionario. 
  4. Un 25% de estudantes do Facultade. 
  5. Un 5% de persoal de administración e servizos.
 2. Quen imparta docencia en máis dun Facultade só poderá ser membro da xunta de Facultade na que desenvolva maioritariamente a súa docencia. 
 3. Os representantes na Xunta de Facultade serán elixidos para un período de dous anos.
 4. Poderá crearse, nos termos do artigo 16 deste Regulamento, unha Comisión Permanente no seo da Xunta de Facultade.
Facebook Twitter Instagram